پژوهش و فناوری در شریف

ماموریت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، ارائه و اجرای برنامه جهت توسعه و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی بنیادی وکاربردی دانشگاه، حفظ و ارتقاء جايگاه مرجعيت علمی ملی و ارتقاء جايگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های داخلی و جهانی، افزایش نقش دانشگاه در توسعه فناوری‌های برتر، توسعه ارتباطات و فعالیت‌های صنعتی، ایجاد ساختارهای پژوهشی مناسب و به روز رسانی ماموریت ساختارهای موجود و نیز تلاش برای افزایش تاثیرگذاری اجتماعی بر اساس مسئولیت اجتماعی دانشگاه می‌باشد.
پارک علم و فناوری نیز به عنوان یک سازمان زیرمجموعه دانشگاه، متولی توسعه زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه و ناحيه اطراف آن می‌باشد. پارک از طريق نهادهای زيرمجموعه و با بكارگيری ابزارها و برنامه‌های مختلف، به شكل‌گيری و توسعه كسب و كارهای دانش بنيان و تقويت بروندادهای فناورانه دانشگاه کمک می‌کند.

   معاونت پژوهش و فناوری

   پارک علم و فناوری شریف

   قطب‌های علمی