شیوه‌ نامه انضباطی دانشجویان(مصوب آبان 1401)

کمیته انضباطی دانشجویان، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان موظف است با تاکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی به این تخلفات رسیدگی نماید. ضرورت دارد که این برخورد، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد؛ از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را در فرد خاطی و محیط ایجاد نماید.
با ضرورتی که در جهت‌دهی هرچه بیشتر کمیته‌های انضباطی به سمت قانون‌گرایی وجود دارد به منظور اتقان احکام کمیته‌های انضباطی، بر اساس آیین‌نامه انضباطی مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ  ۱۳۷۴/۰۶/۱۴ که به اختصار «آیین نامه»نامیده می‌شود «شیوه‌ نامه» حاضر، با هدف تعیین و رفع ابهام از مصادیق تخلفات دانشجویی، رعایت اصل تناسب بین تخلف و تنبیه و تعیین مراجع صالح رسیدگی به تخلفات دانشجویی تدوین شده است.