ارتباط با دانشگاه

تماس با ما


مرکز تلفن دانشگاه: ۶۶۱۶۱
صندوق پستی: ۱۱۱۵۵/۱۶۳۹
کدپستی: ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴
دفتر ریاست دانشگاه: dbradmin@sharif.ir
ارسال پیام برای رئیس دانشگاه

دانشکده‌ها


دانشکده مدیریت و اقتصاد: ۶۶۱۶۵۸۵۰
دانشکده مهندسی انرژی: ۶۶۱۶۶۱۰۱ 
دانشکده مهندسی برق: ۶۶۱۶۵۹۰۱
دانشکده علوم ریاضی: ۶۶۱۶۵۶۰۱
دانشکده شیمی: ۶۶۱۶۵۳۰۱
دانشکده مهندسی شیمی و نفت: ۶۶۱۶۵۴۰۱
دانشکده مهندسی صنایع: ۶۶۱۶۵۷۰۱
دانشکده مهندسی عمران: ۶۶۱۶۴۲۰۱
دانشکده فیزیک: ۶۶۱۶۴۵۰۱
دانشکده مهندسی کامپیوتر: ۶۶۱۶۶۶۰۰
دانشکده مهندسی مکانیک: ۶۶۱۶۵۵۰۱
دانشکده مهندسی علم و مواد: ۶۶۱۶۵۲۰۱
دانشکده مهندسی هوافضا: ۶۶۱۶8101

روابط عمومی


تلفن تماس: ۶۶۱۶۴۰۵۰
دورنگار: ۶۶۱۶۴۰۵۱

کمیته حفاظت از برند دانشگاه


پست الکترونیک: brand@sharif.ir 
تلفن تماس: 66164007
درگاه: ethics.sharif.ir

معاونت‌ها


معاونت اداری و مالی: ۶۶۱۶۴۴۴۰
معاونت پژوهش و فناوری: 54797
معاونت فرهنگی و اجتماعی: ۶۶۱۶۵۸۱۴
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: ۶۶۱۶۵۰۵۰
معاونت دانشجویی: ۶۶۱۶۵۰۰۱

امور بین الملل: 66164780

زیرمجموعه‌های دانشگاه


خدمات آموزشی: ۶۶۱۶۵۰۷۴
تحصیلات تکمیلی: ۶۶۱۶۵۰۶۲
دانش‌آموختگان: ۶۶۱۶۵۰۵۵ و ۶۶۱۶۵۰۵۶
اداره بررسی سوابق: ۶۶۱۶۵۰۷۳
پذیرش و نظام وظیفه: ۶۶۱۶۵۰۸۷
آموزش‌های آزاد: ۶۶۱۶۵۰۶۵
مرکز آموزش‌های الکترونیکی: 7-6616528۰
کتابخانه مرکزی: ۶۶۱۶۵۱۰۱
ارتباط با صنعت: ۶۶۱۶۴۰۲۴
پارک علم و فناوری: 91072194 و 91072195
مركز رشد پارک علم و فناورى: ۶۶۰۶۴۶۰۵
مرکز کارآفرینی: ۶۶۱۶۶۳۰۲
مجتمع خدمات فناوری: ۶۶۱۶۶۲۰۱
کاریابی شریف: ۶۶۱۶۶۳۳۵
مرکز خدمات آزمایشگاهی: ۸-۶۶۱۶۶۲۴۶
انتظامات دانشگاه: ۶۶۱۶۴۴۱۱
مجموعه ورزشهای آبی دانشگاه: ۶۶۰۶۹۶۴۷
منابع اصلی اخبار دانشگاه صنعتی شریف