گردهمایی حمایت از جنبش اعتراضی دانشجویان جهان علیه نسل‌کشی در غزه