سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف (7 اسفند 1401)