رونمایی از 3 طرح فناورانه دانشگاه صنعتی شریف با حضور معاون رئیس جمهور