روایتی از دیدار رئیس جمهور با دانشجویان در مستند «آینده شمایید»