دورهمی خانوادگی استادان دانشگاه شریف در اردوگاه شهید باهنر (اردیبهشت 1403)