برگزاری اولین مجمع عمومی بنیاد غیردولتی عام‌المنفعه حامیان دانشگاه صنعتی شریف در سال جاری