بررسی راهکارهای همکاری سه جانبه بین دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان و صنعت مس سرچشمه