بدرقه پیکر رئیس جمهور فقید و همراهان مقابل دانشگاه صنعتی شریف