بازدید وزیر علوم به همراه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از ناحیه نوآوری شریف