افتخار‌آفرینی شـریفی‌ها در مسـابقات ملی‌ «ره‌‌نشان»