آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور در دانشگاه صنعتی شریف

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت؛ آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور در دانشگاه صنعتی شریف