آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری