بزرگداشت دکتر محمود فتوحی/ ریاست دانشگاه صنعتی شریف (1400-1393)