مدیرکل حوزه ریاست

 دکتر سیروس قطبی

دکتری مهندسی نفت، دانشگاه IFP فرانسه
مرتبه علمی: استاد
زمینه پژوهشی: رفتار فازی سیالات نفتی، مطالعه روش های نوین در بهبود تولید از مخازن

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus