خبرهای تصویری

مرکز گرافیک مهندسی آماده شروع ترم جدید.....

در حالیکه دانشجویان سرگرم امتحانات پایان ترم خود می باشند، مرکز گرافیک مهندسی از این فرصت استفاده کرده و در نظر دارد با ارتقای سیستم های کامپیوتری، تجهیز نمایشگاه قطعات صنعتی و افتتاح سایت اینترنتی جدید به استقبال ترم جدید برود.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus