خبرهای تصویری

دانشگاه شریف در روز های برفی.....

این عکس ها در زمستان سال 1392 در دانشگاه شریف گرفته شده است.....

چه زود زمستان دیگری آغاز شده و بسی شکر که خدای منان عمر زمستان دیگری برای دیدن رحمتش به ما عطا نموده....

امید که دلهایمان در این فصل بهاری باشد و قدر زمستان طبیعت را بداند..... امید...

 

ساختمان ابن سینا..... طبقه 4 این ساختمان مرکز گرافیک مهندسی دانشگاه شریف می باشد....

عکس زیر مربوط به فضای سبز روبروی دفتر ریاست دانشگاه می باشد.....

 

عکس دیگری از دانشگاه صنعتی شریف.....

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus