نمایش محتوا

علیرضا جهان تیغ پاک

 

 ریاست مرکز گرافیک مهندسی

 

سایت: sharif.ir/~jahantigh

آدرس پست الکترونیک: jahantigh@sharif.edu

تلفن: 66164828

نمایش محتوا

مهدی متقی پور

 معاونت آموزشی مرکز گرافیک مهندسی

سایت: sharif.ir/~mmottaghi

آدرس پست الکترونیک: mmottaghi@sharif.edu

تلفن: 66164824

نمایش محتوا

 

محمد مهدی روحانی مشهدی

عضو هیات علمی

سایت: sharif.ir/~mmrohany

آدرس پست الکترونیک: mmrohany@sharif.edu

تلفن: 66164826

 


نمایش محتوا

 خسرو صادقی

عضو هیات علمی

سایت: 

آدرس پست الکترونیک: sadeghi@sharif.edu

تلفن: 66164827

 

نمایش محتوا

حمید حق شناس گرگانی

 عضو هیات علمی

سایت:

آدرس پست الکترونیک:  h_haghshenas@alum.sharif.edu

  تلفن: 66164823