کارمندان

آقای محسن نخجوان

کارشناس آموزشی مرکز

تلفن:  66164821

 

خانم رنجبران

مسئول دفتر مرکز

تلفن: 66164824