ساختار سازمانی
رییس دانشکده

دکتر محسن قائمیان
دانشکده عمران، طبقه 5، اتاق 502
تلفن:

6616-4201 (021)

6616-4202 (021)

ایمیل: ghaemian@sharif.edu

 

معاون آموزشی دانشکده

دکتر امیر صمیمی
دانشکده عمران، طبقه 5، اتاق 521
تلفن: 6616-4219 (021)
ایمیل: asamimi@sharif.edu

 

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر فیاض رحیم‌زاده رفوئی
دانشکده عمران، طبقه 4، اتاق 410
تلفن: 6616-4233 (021)
ایمیل: rofooei@sharif.edu

 

معاون پژوهشی دانشکده

دکتر همایون اسمعيل پوراستکانچی

دانشکده عمران، طبقه 5، اتاق 506
تلفن: 6616-4212 (021)
ایمیل: stkanchi@sharif.edu

 

معاون دانشجویی دانشکده

دکتر وهب توفیق
دانشکده عمران، طبقه 4، اتاق 428
تلفن: 6616-4231 (021)
ایمیل: toufigh@sharif.edu

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus