دفتر تحصیلات تکمیلی


این دفتر در طبقه سوم دانشكده مهندسی عمران اتاق 306 واقع گردیده است. سركار خانم مریم رحیمی مسئول این دفتر بوده و زیر نظر معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده فعالیت می‌نماید. اهم وظایف این دفتر عبارتند از:

 1. برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات معارفه دانشجویان جدید دوره‌های کارشناسی‌ارشد برای آشنائی آنها با اساتید گروه‌های آموزشی ذیربط و ضوابط تحصیلات تکمیلی دانشکده
 2.  ارسال فایل الکترونیکی تعریف پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دكترا به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 3.  تخصیص دانشجویان کارشناسی‌ارشد به اساتید گروه‌های آموزشی برای انجام پایان‌نامه
 4.  صدور مجوز دفاع از پایان‌نامه دانشجویان كارشناسی‌ارشد
 5.  برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان كارشناسی‌ارشد
 6.  برگزاری جلسات مصاحبه متقاضیان ورود به دوره‌های دکترای دانشکده
 7.  صدور مجوز شرکت در امتحان جامع دانشجویان دکترا و برگزاری آن
 8.  برگزاری جلسات دفاعیه پروپوزال، پیش‌دفاع و دفاع از رساله دانشجویان دكترا
 9.  برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برای تصمیم‌گیری در خصوص امور آموزشی و تهیه و ارسال صورتجلسات مربوطه به مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده
 10.  پیگیری امور آموزشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکترا و امور مالی معاونت
 11. تخصیص اتاق کار و مطالعه به دانشجویان دکترا و پیگیری لازم برای تامین نیازهای تجهیزاتی این دانشجویان

 اطلاعات تماس:

تلفن: 66164204
نمابر: 66016504

ایمیل: civiltakmili@sharif.edu

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus