درخشش دانشگاه صنعتی شریـف در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی کیو اس

در آخرین رتبه بندی موسسه کیو اس در سال 2021 دانشگاه صنعتی شریف در 13 حوزه و رشته موفق به کسب رتبه اول کشور شد.

 

 به گزارش روابط عمومی، در جدیدترین نتایج اعلام شده در پایگاه رتبه بندی موسسه کیو اس، دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب مقام اول کشوری در 2 حیطه‌ی کلی و 11 حوزه موضوعی شده است. بر طبق جداول گزارش شده از این موسسه دانشگاه صنعتی شریف در حوزه کلی مهندسی و فناوری توانسته است از رتبه 221 در سال اخیر به رتبه 178 در جهان ارتقا یابد و همچنان به عنوان برترین دانشگاه مهندسی در کشور در رتبه بندی‌های جهانی مطرح گردد. همچنین نام این دانشگاه در حیطه‌ی علوم طبیعی نیز به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر کشور در جداول قابل مشاهده است.
در 51 حوزه موضوعی رتبه بندی کیو اس نیز نام دانشگاه صنعتی شریف در 12 حوزه مشاهده می‌شود که البته در 11 حوزه مقام اول کشوری از آن دانشگاه صنعتی شریف بوده است. با اینکه کسب این تعداد رتبه اول در حوزه‌های موضوعی یک رکورد محسوب می شود، اما می‌توان از میان نتایج گزارش شده برای شریف به کسب رتبه 17 جهانی در حوزه مهندسی نفت، رتبه 147 جهانی در حوزه مهندسی برق و الکترونیک، رتبه 151-200 جهانی در حوزه مهندسی و علم مواد و کسب رتبه برای اولین بار در کشور در حوزه مدیریت و کسب وکار اشاره کرد.
گفتنی است رتبه بندی موضوعی موسسه کیو اس بر اساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، تعداد استنادها به ازای هر مقاله و h-index صورت می‌پذیرد. بخشی از اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی موضوعی کیو اس از طریق پایگاه استنادی اسکوپوس و بخش دیگر نیز از اطلاعات حاصل از نظرسنجی‌ها به دست می‌آید.
 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus