دفتر نهاد

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
طبق اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري، عاليترين مرجع سياستگذاري نهاد است كه اعضاي آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي منصوب ميشوند و زير نظر معظمله در كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مندرج در اساسنامه ميپردازند. مسؤوليت اجرايي نهاد به عهده رياست نهاد است كه با پيشنهاد شوراي نمايندگان توسط مقام معظم رهبري براي مدت سه سال به اين سمت منصوب ميشود. نهاد مذكور در هر يك از دانشگاهها داراي يك دفتر است كه به عنوان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در آن دانشگاه در راستاي اهداف و وظايف مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت ميكند و نيز امور محول شده از سوي شوراي نمايندگان را به انجام ميرساند.
اين مجموعه پس از انقلاب فرهنگي در بين دانشگاهها ابتدا در دانشگاه صنعتي شريف تشکيل گرديد و طي سالهاي فعاليت با همکاري مديريت دانشگاه در توسعه و گسترش فعاليتهاي دانشجويي، خصوصاً در زمينههاي مذهبي همچون راهاندازي و پشتيباني هيأتهاي مذهبي، اردوها و سمينارها، کانونها و گروههاي فرهنگي نقش مؤثري ايفا نموده است.

قسمتي از شرح وظايف اين نهاد به شرح ذيل ميباشد:
• تبيين مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي
• انجام مسؤوليتهاي روحانيت در محيط دانشگاه
• اجراي برنامههاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي در زمينه علوم و معارف اسلامي
• هدايت تشكلها، نهادها و حركتهاي اسلامي دانشجويي و دانشگاهي و تقويت فعاليتهاي اسلامي در دانشگاه
• مطالعه و بررسي وضعيت ديني و اعتقادي و گرايشهاي فرهنگي و سياسي در محيط دانشگاه و بررسي علل ضعفها و نارساييها براي دستيابي به راهحلهاي مناسب

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus