توسعه و مدیریت منابع

معاونت مالی و اداری دانشگاه در تلاش است تا همواره با استفاده بهينه از منابع انساني و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزايش بهره وري واحدهای مختلف دانشگاه در کمترين زمان و با کمترين هزينه به بيشترين کارايي نايل آْيد . بدين منظور برنامه هاي زير مد نظر این معاونت می باشند .
● تهیه و تدوين خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنين ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.
●نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعايت مقررات مربوطه.
● نظارت بر تهیه و تدارکات احتياجات دانشگاه و امور تاسيساتی و تعميراتی ، بهداشت محيط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها.
● تعقيب و اعمال نظارت بر عمليات اجرائی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پيشبرد فعاليت واحدهای مزبور.
●راهبری اقدامات جاری واحدهای تابعه .
● انجام امور حقوقی دانشگاه. ● اجرای طرحهای عمرانی.
●انجام اموری که از طريق رييس دانشگاه محول ميگردد.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus