فرهنگی

فعالیت های دانشجویی در زمینه های علمی و فرهنگی یکی از مشخصه های بارز دانشگاه صنعتی شریف از بدو تأسیس بوده که در طول زمان گسترده تر و متنوع تر نیز شده است. معاونت فرهنگی دانشگاه بر اساس سیاست های کلان فرهنگی دانشگاه و بهره گیری از نیروهای مستعد دانشگاهی متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد.
از جمله فعالیت های زیر مجموعه این معاونت می توان به کانون های فرهنگی، هنری، انجمن های علمی دانشجویی، تشکل های اسلامی، نشریات دانشجویی، دفتر پژوهش های اجتماعی، آموزش های فوق برنامه، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری، مسابقات و جشنواره های فرهنگی، هنری و اجتماعی و اردوها و بازدید های علمی اشاره نمود.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus