تماس با دانشگاه:
مرکز تلفن دانشگاه: ۶۶۱۶۱
صندوق پستی: ۱۱۱۵۵/۱۶۳۹
کد پستی: ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

معاونت‌ها:
معاونت اداری و مالی: ۶۶۱۶۴۴۴۰
معاونت پژوهش و فناوری: ۶۶۱۶۴۰۲۶
معاونت فرهنگی و اجتماعی: ۶۶۱۶۵۸۱۴
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: ۶۶۱۶۵۰۵۰
معاونت دانشجویی: ۶۶۱۶۵۰۰۱

دانشکده‌ها:
دانشکده مهندسی برق: ۶۶۱۶۵۹۰۱
دانشکده مهندسی عمران: ۶۶۱۶۴۲۰۱
دانشکده مهندسی کامپیوتر: ۶۶۱۶۶۶۰۰
دانشکده مهندسی صنایع: ۶۶۱۶۵۷۰۱
دانشکده مهندسی علم و مواد: ۶۶۱۶۵۲۰۱
دانشکده مهندسی هوافضا: ۶۶۱۶۴۶۰۱
دانشکده مهندسی مکانیک: ۶۶۱۶۵۵۰۱
دانشکده فیزیک: ۶۶۱۶۴۵۰۱
دانشکده شیمی: ۶۶۱۶۵۳۰۱
دانشکده علوم ریاضی: ۶۶۱۶۵۶۰۱
دانشکده مدیریت و اقتصاد: ۶۶۱۶۵۸۵۰
دانشکده مهندسی انرژی: ۶۶۱۶۶۱۰۱ 
دانشکده مهندسی شیمی و نفت: ۶۶۱۶۵۴۰۱
 

زیرمجموعه‌های دانشگاه:
ارتباط با صنعت: ۶۶۱۶۴۰۲۴
خدمات آموزشی: ۶۶۱۶۵۰۷۴
دانش‌آموختگان: ۶۶۱۶۵۰۵۵ و ۶۶۱۶۵۰۵۶
اداره بررسی سوابق: ۶۶۱۶۵۰۷۳
پذیرش و نظام وظیفه: ۶۶۱۶۵۰۸۷
آموزش‌های آزاد: ۶۶۱۶۵۰۶۵
تحصیلات تکمیلی: ۶۶۱۶۵۰۶۲
اداره دانشجویان بین الملل: ۶۶۱۶۵۰۵۹ و ۶۶۱۶۵۰۴۶ (iso@sharif.edu)
مجموعه ورزشهای آبی دانشگاه: ۶۶۰۶۹۶۴۷
کتابخانه مرکزی: ۶۶۱۶۵۱۰۱
مرکز خدمات آزمایشگاهی: ۸-۶۶۱۶۶۲۴۶
مركز رشد پارك علم و فناورى دانشگاه: ۶۶۰۶۴۶۰۵
کارآفرینی: ۶۶۱۶۶۳۰۲
کاریابی شریف: ۶۶۱۶۶۳۳۵
مجتمع خدمات فناوری: ۶۶۱۶۶۲۰۱
انتظامات دانشگاه: ۶۶۱۶۴۴۱۱

روابط عمومی:
تلفن تماس: ۶۶۱۶۴۰۵۰
دورنگار: ۶۶۱۶۴۰۵۱
پست الکترونیک: prm@sharif.ir
 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus