مراکز پژوهشی

معرفی

معرفی

نمایش محتوا

پژوهشکده‌ها

پژوهشکده الکترونیک

پژوهشکده علوم و فناوری انرژی

پژوهشکده علوم و فناوری نانو

پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت

پژوهشکده مخابرات نظری

 » پژوهشکده مطالعات و تحقیقات حمل و نقل (تلفن تماس: ۶۶۱۶۴۱۸۵) 

 » پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست (تلفن تماس ۶۶۱۶۴۱۰۴ – ۶۶۱۶۴۱۰۱)

پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا

پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف

پژوهشکده سامانه های هوشمند صنعتی شهید رضایی

پژوهشکده مهندسی پزشکی و سیستم های سلامت

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته

پژوهشکده بالادستی نفت شریف

مراکز پژوهشی 

مرکز تحقیقات آب و انرژی

مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیست

مرکز پژوهشی نجوم، اختر فیزیک و تابش های کیهانی (سایت دانشکده فیزیک) 

مرکز تحقیقاتی فیزیک کاربردی

مرکز تحقیقات فناوری های توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان

مرکز پژوهشی مهندسی دریا

مرکز پژوهشی مدیریت و کنترل شبکه قدرت (سایت دانشکده مهندسی برق)

 » مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف (تلفن: ۶۶۱۶۶۲۰۵)

 » کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست (تلفن: ۶۶۱۶۴۱۴۲)

 
 
به روایت تصویر

تور مجازی از واحدهای آموزشی دانشگاه

لینکهای مرتبط
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus